Arazi ve Arsa Düzenlemesi (18. Madde Uygulaması)

İmar sınırları içinde bulunan binalı ve binasız arsa ve arazilerin, malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın, birbirleri ile yol fazlaları ile kamu kurumlarına veya belediyelere ait yerlerle birleştirilmesi, bunların yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayrılarak, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtılması, işlemleri olarak tarif edilebilir.

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bu düzenlemeler için belediyeler, dışında ise valilikler yetkili kılınmıştır. Uygulama sırasında, uygulamayı yapan kurum tarafından (belediye veya valilikler) arazi veya arsanın dağıtımı sırasında bunların yüz ölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışlarının karşılığında Düzenleme Ortaklık Payı olarak alınır.

Bu miktar arazi ve arsanın düzenlemeden önceki yüz ölçümünün %40’ını geçemez. Arsa ve arazilerden kesilen düzenleme ortaklık payları, o düzenleme bölgesinin ihtiyacı olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri, milli eğitim bakanlığına bağlı ilk ve orta öğretim yerleri ve karakol yerleri gibi umumi hizmet alanlarına tahsis etmek üzere kullanılır.