Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe (Anagayrimenkul); yalnız esas yapı kısmına (Anayapı) anagayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, bu kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine (Bağımsız bölüm); bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere (Eklenti); bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına (Kat mülkiyeti) ve bu hakka sahip olanlara (Kat maliki) adı verilir.

Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, bu mülkiyete konu olan gayrimenkulün bağımsız bölümlerinin her birinin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak projesinde tahsis edilen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur. Arsa paylarının bağımsız bölümlerinin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallede, her kat maliki Ya da kat irtifakı sahibi, arsa payının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilir. Bağımsız bölümlerden her birine bu hüküm uyarınca tahsis edilen arsa payı, o bölümlerin değerinde sonradan sonradan meydana gelen çoğalma veya azalma sebebiyle değiştirilemez.

Ana gayrimenkulün bağımsız bölümleri dışında kalıp, koruma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan yerlerine ortak yerler; kat maliklerinin ortak malik sıfatıyla paydaşı bulundukları bu yerler üzerindeki faydalanma haklarına kullanma hakkı denir.

Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından kat mülkiyeti kanunu hükümlerine göre kurulan irtifak hakkına irtifak hakkı; bu hakka sahip olanlara da kat irtifakı sahibi adı verilir.