Yapı ruhsat işlemi sürecindeki mimari projede yer alan aplikasyon belgesinin düzenlenmesi ile, fenni mesuliyet (mesleki teknik uygulama sorumluluğu) hizmetlerinin nitelikli ve etkin bir şekilde yapılması, bu şekilde yapıların ruhsat eki projelerine göre yürürlükteki yasa, yönetmelik, şartname ve standartlara uygun olarak inşa edilmesini sağlamaktır.

TMMOB tus sorumluluğu yönetmeliği harita ve kadastro mühendisleri odası-serbest mühendislik müşavirlik büroları tescil yönetmeliği çerçevesinde tescil işlemleri, (büro/şirket) ile yıllık onayı yapılmış, 3194 sayılı imar kanununun 28.ve 38. Maddeleri ile “tip imar yönetmeliği” ve 3030 sayılı yasa kapsamında kalan büyükşehir belediyeleri imar yönetmeliklerin ilgili Maddelerinde göre tanımlanan görevleri üstlenecek gerçek veya tüzel kişileri kapsar.

Tus (teknik uygulama sorumlusu) : Ruhsat eki projelerin uygulanmasında harita ve kadastro mühendislik hizmetlerini üreten ve sorumluluğunu alan SHKMMB.

İşveren : Mal sahibi gerçek kişi, kamu veya tüzel kişilikleri ile kanuni vekilleri.

Oda kayıt belgesi : HKMO tarafından tescil ve kayıt işlemleri yapılmış, SHKMMB’na verilen shkmm hizmetleri tescil yenileme kartı.

Aplikasyon belgesi : Sayısal hale getirilen kadastral parsel üzerine belediyesi tarafından verilen imar durumuna göre vaziyet planı’nın koordinatlandırılarak hazırlanan belgedir. Aplikasyon belgesinin hazırlanmasında HKMO serbest mühendislik müşavirlik büroları tescil yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Tus belgesi : HKMO tarafından her bir ruhsat için verilen tescil belgesi.

Sözleşme : İşveren ile harita ve kadastro mühendisi arasında imzalanan ve HKMO tarafından onaylanan “ tip sözleşme ” belgesi.

TUS Sorumluluğu

Mimari proje aşamasında aplikasyon belgesi düzenlenir ve (1/50, 1/100, 1/200) ölçekte çizilir.

İnşaat ruhsatı alınmasından sonra aplikasyon belgesine göre tus tarafından bina parsele aplike edilir. Sabit tesislere göre bina köşeleri röperlenir. Belediyesince verilen 0.00 kotu ve subasman kotu halihazır harita kotuna bağlanır.

Kazı tamamlandıktan sonra proje aksları aplike edilir.

Temel ve zemin kat döşeme kalıpları ile subasman kotunun yatay ve düşey konumların projeye uygunluğu sağlandıktan sonra beton dökülmesine izin verilir.

Temel üstü ruhsat için başvuru öncesinde subasman seviyesi kotu ve bina cephelerini içeren röleve krokisi düzenlenir. HKMO mesleki denetim işlemi yaptırılır.

Tus sorumluluğu: projenin parsele aplikasyonu ile temelden subasman seviyesine kadar yapının yatay ve düşey konumunun uygunluğu ilgili idarece temel vizesi ruhsatına işlendikten sonra sona erer. (iş bitirme belgesi)

Tus. Çatı seviyesini içeriyorsa;her kat seviyesinde beton dökülmeden önce yatay ve düşey konum doğruluğu sağlanır. İnşaatın çatısı kapatıldıktan sonra kat yükseklikleri ve gabarisi (çatı üstü kotu) belirlenerek binanın kesitleri üzerinde cepheleri ile birlikte gösterilir. Tus tarafından belediyesine, inşaat sahibine tutanakla teslim edilir.